Málokdo si uvÄ›domí, jakou mají vypínaÄe Å¡irokou Å¡kálu druhů a typů. NÄ›které jsou specializované více, jiné ménÄ›. PÅ™esto vÅ¡ak platí, že ne vÅ¡echny jsou vhodné pro každou situaci. Popíšeme si tedy, kdy použít který druh tak, abychom dosáhli nejlepšího výsledku.pohled zblízka na pákový vypínaÄ

V první Å™adÄ› je tÅ™eba uvážit, zda bude tÅ™eba konstantní proud, nebo zda staÄí pouze jedna jiskra k zapnutí. To je totiž základním pÅ™edpokladem k tomu, abychom zvolili správný typ. Pokud staÄí pouze krátké spojení kontaktů, aby přístroj zaÄal fungovat, budou nejlepším Å™eÅ¡ením klasické tlaÄítkové druhy.

TÄ›ch je samozÅ™ejmÄ› velké množství nejrůznÄ›jších tvarů a velikostí. Vybírat je tÅ™eba podle velikosti přístroje a jeho celkového vzhledu – velké Äervené tlaÄítko bude na televizním pÅ™ijímaÄi působit ponÄ›kud ruÅ¡ivÄ›, na druhou stranu může být vhodné například v továrnách Äi elektrárnách, kdy může být nutné najednou okamžitÄ› pÅ™eruÅ¡it provoz.

Pokud je vÅ¡ak nutné zachovávat přísun elektrické energie po celou dobu, kdy stroj pracuje, pak jsou vhodnÄ›jší jiné typy. A tím plynule pÅ™echázíme k související otázce: bude muset spotÅ™ebiÄ fungovat pÅ™edem danou dobu, jako je například program praÄky Äi mikrovlnné trouby, nebo bude tato doba promÄ›nlivá, jako například u stropního osvÄ›tlení?

V prvním případÄ› se rozhodneme pro ciferníkový typ, v tom druhém pro pákový. U ciferníkového typu vÅ¡ak musíme také uvážit, zda bude spotÅ™eba proudu po celou dobu konstantní, nebo se bude v průbÄ›hu programu mÄ›nit. I toto je totiž důležitým kritériem pÅ™i výbÄ›ru vypínaÄe.vypínaÄe na kuchyňských spotÅ™ebiÄích

U pákových jsou obsluha i použití pomÄ›rnÄ› jednoduché, avÅ¡ak je zde nebezpeÄí, že je můžeme zapomenout vypnout. V nÄ›kterých případech jsou zkonstruovány tak, aby se po urÄité dobÄ› samy vrátily do základní polohy, zde je typickým příkladem rychlovarná konvice, ovÅ¡em ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů to tak není.

Zde pÅ™ednesená je jen malá ukázka Å¡irokého využití vypínaÄů. Je skuteÄnÄ› Å¡koda, že jim vÄ›tÅ¡ina lidí nevÄ›nuje příliÅ¡ pozornosti, vzhledem k tomu, jak nám usnadňují život. Snad to i tento Älánek pomůže alespoň trochu zmÄ›nit.