Jméno:
Heslo:
zapamatovat:
Historie
Historie Tubery

Historii tohoto hnusuplného plátku, zabývajícího se jen těmi nejextremnějšími styly kytarové muziky, jako jsou death metal, grind core, gore grind, thrash metal, gabber grind, brutal HC, noize core, crust core atd. můžeme rozdělit do dvou etap – Hobludovské a post-Hobludovské (alebrž etapa Tuberculosis a etapa Tubera).

Hobluda byl totiž v druhé polovině roku 1996 tím, kdo toto dítko, vykašlávající tuny hlenu obsahujícího zákeřné mikroorganismy, přivedl v neskutečných porodních bolestech na svět. Líbezně ohavný novorozenec měl podobu oxeroxovaného, padesátistránkového časopisu formátu A5, inspirován byl podobně zaměřenými ziny, jako byly Crematory nebo The Suffering a přinesl rozhovory s elitou českých ug kapel, jako Fleshless, Ingrowing, Contrastic a mnohými dalšími. Protože byl ug veřejností přijat velmi vřele – prodalo se ho víc než 200 kopií – následovala během 5 let další tři hnisuplná čísla a v roce 2002 se konečně Tuberculosis zine dočkal i své první web podoby. To ovšem šlo teprve o nesmělý pokus, a protože web nevyhovoval požadavkům tvůrců, byl brzy po spuštění stažen. V roce 2003 vyšlo další tištěné číslo zinu, v dějinách Tuberculosis poslední xeroxované. Následně rozjíždí Hobludův spoluredaktor Ganay další pokus o webzin na internetové adrese tbczine.wz.cz (mimochodem stále dostupný online!) a na podzim téhož roku konečně kupují svou vlastní doménu "tuberculosis.cz", což je konečně prostor, kde může infekce vypuknout naplno!

Celé to vzniklo tak, že Hobluda ztratil jakoukoliv motivaci pro další tvorbu a rozhodl se s Tuberculosis skončit nebo jí při nejlepším nechat u ledu a nabídl mi že pokud chci, ať jí na svých bedrech nesu sám. Proto vznikla Tubera na již zmíněném webu tbczine.wz.cz a i přes nepříliš vyvedenou grafickou podobu se jí vcelku dařilo a dodnes zde naleznete archiv ukrývající kolem 200 recenzí a několik rozhovorů a reportů, vše samozřejmě poplatné své době. Na tomto webu fungovala Tuberculosis od počátku roku 2004 do konce roku 2005, kdy Hobluda opět procitnul z letargie a začal o zin jevit zájem.

Na jaře roku 2006 vychází šesté tištěné číslo zinu v profi zabijáckém provedení a ač se jednalo o bez debat nejpovedenější numero, chce už Hobluda dál pokračovat jen v elektronické podobě na webu. Nakonec se tak ale nestalo, a protože ho mnoho lidí přemlouvá, ať ve vydávání tištěné podoby pokračuje, vychází v říjnu 2007 další tištěné číslo, které přináší, na rozdíl od webu, kde jsou vyvěšovány hlavně recenze nahrávek, reporty z koncertů a novinky o kapelách či akcích také překlady rozhovorů s nečeskými kapelami a uznejte, že se nejedná o kapely jen tak ledajaké – vždyť „sedmička“ představuje intirviews s takovými veličinami jako Misery Index, Mucopus, Devourment nebo Cephalic Carnage. A na jaře roku 2008 vychází osmé pokračování, které krom rozhovorů s například CBT, Impaled, Jig-Ai, Gronibard nebo Malignancy přináší čtenářům taky coby extra bonus drtící 3 way split CD-r (volové, to nebylo CD-rko, ale profi CD normálně lis!!!) kapel Pisstolero / Yorpu / FlatV5, plnobarevným A3 plakát a ozdobeno je luxusní barevnou obálkou s námětem dvou dílek předního BDM umělce Pär Olofssona! Jenže zhruba půl roku po vydání tohoto osmého čísla dochází ke dvěma fatálním věcem, které Tuberculosis (web)zin uvrhnou do osidel nicoty. Web je infikován virem ještě zákeřnějším, než je virus Tuberkulózy – virem z jedniček a nul a Hobluda, jako hlavní tahoun redakce je infikován virem nechuti pokračovat ve snažení pro zin a krom nechuti k vydávání tištěné verze nemá ani chuť (jako hlavní administrátor)k vyčištění webu tak, aby mohl zbytek redakce, který virem nechuti infikován není, pokračovat v rozjeté práci. A tak bestie jménem Tuberculosis s mohutným vydechnutím a s posledním zařváním vypouští duši a zdá se, že bude ve smrdutém hrobě nihility dlít navěky…

Zhruba rok po definitivním konci Tuberculosis se ale dva členové redakce – Turban a Haboš rozhodnou založit, alespoň coby provizorní řešení, profil zinu ve fanouškovské sekci na populárním BandZone. Na adrese bandzone.cz/fan/tubera začínají zase pomalu rozjíždět nějaké ty reporty a recenze, aby nemuseli psát jen tak do šuplíku a vzhledem k tomu, že se přidávají i někteří další původní členové redakce a dokonce se hlásí i pár nových, čtenáři reagují více než pozitivně a návštěvnost profilu utěšeně stoupá, začínáme pomalu uvažovat nad rozjetím nového oficiálního webu. Protože Hobludova nechuť přetrvává a starý název i logo jest jeho nápadem, dochází k tomu, že se z prachu a popela Tuberculosis zrodil nový, snad ještě ohavnější zrůdo tvor – Tubera. O nové, civilnější a čitelnější logo se postaral Jirka Fv5 a webové stránky Tubera.cz vytvořené mladým, ale nadaným týpkem zvaným Pucmenn se rozjíždí zhruba 11 měsíců po založení profilu na BZ někdy v listopadu roku 2010 a infekce nezvykle houževnatou formou Tubery tak může nerušeně pokračovat…

Text o historii vytvořili:
HABOŠ - většina obsahu | GANAY - oprava některých faktů | TURBAN - kontrola gramatiky a překlad do angličtiny

_______________________________________________________________________________________________________________

The History of Tubera

The history of this disgust-filled rag dealing only with some of the most extreme musical genres such as death metal, grind core, gore grind, thrash metal, gabber grind, hard core, noise core, crust core, noisegore/gorenoise variations, (harsh) noise, 8-bit and similar may be divided into two periods – the years of Hobluda and the post-Hobluda period (id est “Tuberculosis” and “Tubera” phases).

In the second half of the year 1996, Hobluda was the one who, in unbelievably painful birth pain, delivered this deformed, tons of ooze expectorating, malicious micro-organisms containing child. The daintily hideous new-born got the impression of a xerox-copied, 50-page A5 format magazine, being inspired by similarly focused ‘zines such as Crematory or The Suffering and it brought interviews with the elite Czech underground bands, e.g. Fleshless, Ingrowing, Contrastic and many more. On account of being accepted in a very warm way by the underground public – more than 200 copies were sold – another five issues followed in the five years to come and in the year of 2002, Tuberculosis ‘zine finally reached its first web-based version. That was just a mere and timid try and on account of not being accepted by the authors, it was taken off-line not a long time after that. In 2003 another paper-printed issue of was published, in the history of Tuberculosis the last one being xeroxed. Subsequently, Hobluda’s co-author Ganay tried to cope with another version of the web-zine at the tbczine.wz.cz website and in the autumn of the same year they finally bought its own internet domain "tuberculosis.cz" which was finally a place where the infection had the chance to spread out broadly!

It all started with Hobluda having lost any motivation for further author work and he decided to quit Tuberculosis itself or at least keep it in a hiatus and therefore he offered me to continue working on it if I wanted to. That was the reason for bringing up the tbczine.wz.cz (still up and running, by the way!) website and even though the graphics of the site were not of the latest fashion of that time it lived quite happily and even today you can find an archive there, comprising approximately 200 reviews and a couple of interviews and live gig reports, everything having the smell of the years of production, of course. At this site, Tuberculosis was active from the beginning of 2004 till the end of 2005 when Hobluda got up from his lethargy again and started to pay attention to the ‘zine once more.

In the spring of 2006, the sixth issue of the printed version of the magazine came out in killing style and, although it was without doubts the most excellent number until then, Hobluda wanted to continue only in the electronic website-version. In the end, things went in a different way, and, also because he was being persuaded to continue doing so by many people, in October of 2007 another printed issue came out, in which, on the contrary to the website where mostly the record reviews were present, mainly the live show reports and news about the bands and gigs and also a handful of foreign band interviews translations were located. And, to be honest, it was not only the “small-time bands” – issue no. 7 provided us with the interviews with such icons as Misery Index, Mucopus, Devourment and/or Cephalic Carnage. In the spring of 2008 the eighth issue was out, which, apart from the interviews with, for example, CBT, Impaled, Jig-Ai, Gronibard or Malignancy, brought also the extra grinding bonus of a profesionally pressed 3-way split CD of the bands Pisstolero / Yorpu / FlatV5, the full-colour A3 poster and it was decoratively wrapped up in a luxurious colour dust cover with two images of a worldwide known BDM artist Pär Olofsson! Unfortunately, roughly half a year after the birth of the eighth issue, two fatal things happened which sent the Tuberculosis (web)zine into the realm of nothingness. The website got infected by a virus even more pernicious than the Tuberculosis virus itself – the virus of ones and zeroes and Hobluda, as the head author in the editing, got infected by the virus of distaste for continuing the effort and besides the loss of appetite for publishing the printed version he gained reluctance (being the main administrator) for cleaning up the website in such a way that the rest of the editing team, which did not get infected by the virus of antipathy, could carry on working. And so, with the last major breathing out, the beast called Tuberculosis gave up the ghost and it seemed that it would rot in its eternal grave of nihilism for ever.

Anyway, about a year after the end of Tuberculosis two members of the former editing board – Turban and Haboš - decided to establish and set up, being at least a provisionary solution, a profile of the webzine in the fan section at the Czech BandZone server, being very popular in that period of time. At the location of bandzone.cz/fan/tubera they started to bring up some live gig reports and reviews as well, just not to have to write without publishing. And since also some of the other members of the redaction joined them, and even a bunch of new ones got interested, the readers reacted in a more than positive way and the daily visitor rate of the profile was rising up significantly, they consequently started to decide establishing a new offical website. Since Hobluda’s lost appetite is still present and the old name and logo are his child and trademark, we got to a point that from the ashes of Tuberculosis a new, possibly even more disgusting monster - Tubera - was created. The new, more civil and legible logo was designed by FT5 and the website Tubera.cz was written and set up by a young but skilled guy called Pucmenn. It first saw the light of the world 11 months after the sign-up of the BZ profile some time in November of 2010 and so the infection of an uncommonly strong form of Tubera may carry on unmolested…

The text written above was composed by:
HABOŠ - most of it | GANAY - some factual corrections | TURBAN - grammar checking and Czech to English translation